ПОЧЕТНА СТРАНА ГАЛЕРИЈА
X

Питајте библиотекара

Уколико имате неко питање, пошаљите поруку.


    На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005), Члан 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (“Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009), члана 16. Став 1. Тачка 1. Одлуке о оснивању Народне библиотеке ''Вељко Дугошевић'' Голубац (''Службени гласник општине Голубац'', бр.6/2013) управни одбор библиотеке „Вељко Дугошевић“ доноси:

С Т А Т У Т
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
ГОЛУБАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

    Овим Статутом се уређују правни положај, организација рада и пословања и остваривања управљања установе Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ у Голупцу (у даљем тексту: Библиотека).

Члан 2.

    Библиотека је основана 28. Децембра 1995. године као самостална јавна установа културе, а наставља традицију прве Голубачке читаонице и библиотеке у Голупцу основане 1871. године.

    Право и дужност оснивача библиотеке врши Скупштина општине Голубац на основу своје одлуке о оснивању Народне библиотеке ''Вељко Дугошевић'' Голубац бр: 02-56 од 10.09. 2013. године.

Члан 3.

    Библиотека је установа од општег друштвеног интереса основана од стране Скупштине општине Голубац ради обезбеђења слободног приступа грађана информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотечко-информационој грађи и изворима, као и права грађана на задовољавање потреба у области културе, а првенствено у библиотечкој делатности.
    Библиотека се сматра јавном службом у смислу овог Статута и Закона о јавним службама.

Члан 4.

    Библиотеком управља, односно руководи орган утврђен законом и овим Статутом.

Члан 5.

    Библиотека обавља делатност у свом седишту у Голупцу, ул. Цара Лазара бр.1, а може је обављати у сваком насељу општине Голубац.

Члан 6.

    Библиотека обавља делатности односно послове из члана 3. Овог Статута под условима и на начин утврђен законом, а у складу са циљевима рада којих је основана.

Члан 7.

    Библиотека обавља делатности односно послове из члана 3. Овог Статута под условима и на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права грађана и организација и задовољавање потреба корисника.

II – ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, НАЗИВ И СЕДИШТЕ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 8.

    Библиотека је правно лице

    Библиотека је уписана у сусдки регистар код трговинског суда у Пожаревцу под бројем фи 217/96 од 13.03.1996. године.

Члан 9.

    Библиотека је самостална јавна установа културе са свим правима, обавезама и одговорностима које има на основу Устава, закона и овог Статута.

Члан 10.

    У правном промету библиотека уговара и обавља послове у своје име и за свој рачун, односно иступа као јединствени правни субјекат са свим овлашћењима и потпуном одговорношћу за обавезе.

Члан 11.

    Библиотека има свој жиро-рачун код надлежне Управе за трезор, а може имати и жиро-рачуне средстава за посебне намене.

Члан 12.

    Назив (фирма) Библиотеке је: Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ у Голупцу.

    Скраћени назив (фирма) Библиотеке је: Народна библиотека у Голупцу.

    Библиотека може променити назив уз предходну сагласност оснивача.

Члан 13.

    Седиште библиотеке је у Голупцу, улица Цара Лазара број 1.

    Библиотека не може променити седиште без сагласности оснивача.

Члан 14.

    Библиотека у свом пословању употребљава свој службени печат и штамбиљ.

    Печат је у облику круга, пречника 32мм, са текстом ћириличног писма урезаним у концентричним круговима, почев од спољашњег круга према центру;

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
ГОЛУБАЦ

    У средини круга је амблем библиотеке, отворена књига и буктиња пламена, који симболизује њену делатност.
    Штамбиљ је правугаоног облика, димензија 55х25mm, са текстом ћириличног писма урезаним у паралелним редовима одозго на доле:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
Бр.__________
________201____. год.
Г о л у б а ц

    Библиотека може имати и друге печате и штамбиље за интерну употребу по организационим јединицама рада чију садржину, облик и величину одређује управник бибиотеке.
    Број, врста, величина и начин употребе, чувања и руковања печатима и штамбиљима ближе се регулише посебним упутством управника библиотеке.

Члан 15.

    Библиотеку заступа, представља и потписује управник библиотеке.

    У одсуству или спречености управника библиотеке послове из става 1. Овог члана може да врши лице које овласти управник библиотеке, у потпуности или само за вршење одређених правних радњи.

Члан 16.

Управник библиотеке је овлашћен да може закључивати све врсте уговора, односно преузимати правне радње у оквиру уписане делатности и овлашћења библиотеке у правном промету, без ограничења у смислу са Законом и усвојеним финансијским планом библиотеке.

III – ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 17.

    Библиотека је установа културе.

    Делатност библиотеке је:

91.01 Делатност библиотека и архива, као претежна делатност, а остале делатности су:
90.03. Заштита и одржавање непокретних културних добара, колтурно-историских локација,зграда, и сличних туристичких споменика
90. Стваралачке,уметничке и забавне делатности
58. Издавачка делатност
58.1. Издавање књига,часописа и друге издавачке делатности
58.11. Издавање књига
58.13. Издавање новина
58.14. Издавање часописа и периодичних издања
58.19. Остала издавачка делатност
58.29. Издавање осталих софтвера
59.14. Делатност прикативања кинематографских дела
82.19. Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцелариска подршка
Библиотека обавља и следећу делатност која није обухваћена номенклатуром нове класификације делатности.
- заштита старе и ретке књиге по библиотечким прописима и по прописима о заштити културних добара.

Члан 18.

    Библиотека обавља делатности односно послове из члана 17. Овог Статута на начин на којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права грађана и организација и задовољавање потреба својих корисника.

Члан 19.

    За промену делатности библиотеке потребна је сагласност оснивача.

Члан 20.

    Библиотека остварује своје делатности у оквиру јединственог библиотечко-информационог система у Републици.

Члан 21.

    Библиотека уређује начин пружања услуга и њихово коришћење од стране корисника, у складу са законом.
    Општим актом Библиотека уређује услове и начин пружања услуга, коришћење библиотечког материјала од стране корисника, као и вршење посебних услуга (давање информација и података, копирање текстова и сл.) и осталих делатности.
    Библиотечки материјал је доступан корисницима под једнаким условом, ако законом, односно општим актом у складу са законом, није другачије одређено.

Члан 22.

    Давање књига или другог библиотечког материјала члановима Библиотеке врши се без посебне накнаде.
    Чланови Библиотеке плаћају чланарину у висини коју утврди Управни одбор библиотеке.
    Остале услуге другим члановима Библиотеке, као и услуге другим правним и физичким лицима библиотека врши из накнаду (цену) коју у складу са Програмом рада Библиотеке и пословном политиком Управног одбора, одређује управник библиотеке.

Члан 23.

    Унутрашња организација Библиотеке утврђује се зависно од сложености, обима и природе послова и задатака које врше, на начин којим се обезбеђује нарочито:
    - Благовремено остваривање законом утврђених функција и задовољавање интереса корисника
    - успешно руковођење и остваривања одговорности у раду,
    - законито, стручно, ефикасно и рационално вршење послова и задатака,
    Успешно остваривање сарадње са другим библиотекама, установама културе и друштвеном заједницом.

Члан 24.

    Основни делови процеса рада у библиотеци су организационе јединице, основане према врстама сврсисходностима послова и задатака.
    Организационе јединице немају положај пословне јединице, нити овлашћења у правном промету робе и услуга из свог делокруга и као такве, сагласно закону не уписује се у регистар у који је уписана Библиотека.

Члан 25.

    Организационе јединице могу се организовати као сектори и као одељења.
Унутар сектора и одељења могу се организовати службе, одсеци реферати, групе и други облици организовања и вршења рада.
У Библиотеци се образују следећа одељења:
1) Одељење за набавку, обраду и чување библиотечке грађе
2) Одељење за рад са децом и одраслим читаоцима;
3) Одељење за завичајну грађу, ретку и стару књигу, заштиту библиотечке грађе и библиотечке огранке;
4) Одељење за издавачку и новинско-издавачку делатност;
5) Одељење за културно – образовање и културно-уметничке делатности;
6) Одељење за приказивање филмова;
7) Одељење за опште, административне и материјално – финансијске послове и пословне услуге.
Два или више одељења образују сектор.

Члан 26.

    Општим актом о унутрашњој организацији ближе се уређују делокруг рада организационих јединица, начин извршавања послова и задатака, начин руковођења, програмирања и остваривања обавеза, одговорности и овлашћења радника у извршавању послова и др.

IV – ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 27.

    Планове и програме рада и развоја Библиотека доносе се у складу са циљевима рада због којих је основана, задацима утврђеним законом, захтевима Скупштине општине, потребама корисника, као и привредним, културним и друштвеним развојем општине.
    Основе програма рада библиотеке чине функције утврђене законом или другим прописом и обавеза према надлежном органу у Народној библиотеци Србије.

Члан 28.

    Библиотека доноси годишњи програм рада за једну календарску годину и средњорочни план и програм рада и развоја за период од пет календарских година.
    У складу са годишњим програмом рада, доносе се, по потреби и оперативни планови, којима се ближе разрађују задаци из програма рада, утврђују рокови за остварење циљева и задатака из годишњег програма рада, начин извршавања и лица одговорна за њихово остваривање.

Члан 29.

    Годишњи програм рада и средњорочни план развоја библиотеке, на предлог Управника библиотеке, доноси Управни одбор у роковима утврђеним законом.
    Пре доношења програма рада може се затражити мишљење надлежних органа Скупштине општине, образовних установа и установа културе и других организација.
    За извршавање програма рада и план развоја одговоран је Управник библиотеке .
    Управни одбор разматра извршавање програма рада и плана развоја и предузима мере за њихово остваривање на основу извештаја Управника библиотеке.

Члан 30.

    Годишњим програмом рада утврђује се садржаји који проистичу из законом предвиђеним функција Библиотеке, а нарочито:
    - Врста, обим, садржај, начин и време остваривања послова и задатака,
    - Програмске активности које ће се обављати у међусобној сарадњи са другим установама, као и други посебни програми (изложбе, концерти, књижевни сусрети, семинари, позоришне представе, филмске представе, посебни пројекти, издавање часописа и других публикација, заштита библиотечке грађе и др.),
    - Укупан број радника за остваривање програма рада и њихова структура по степенима стручне спреме, односно сложености рада,
    - Матерјални, просторно-технички, организациони и други услови потребни за извршавање усвојеног програма рада, као и услова за модернизацију рада у циљу подизања квалитета и ефикасности рада,
    - Програмске активности, односно садржаји и послови који ће се остваривати за друге установе, на тржишту или по основу другог правно дозвољеног посла,
    - Средства потребна за извршавање програма рада и активности Библитеке (план зарада радника, материјалних трошкова, инвестиција, инвестиционог и текућег одржавања, средства за куповину књига, периодике и др. Библиотечког материјала, као и средства за друге посебне намене).

Члан 31.

    Послови односно задаци у програму рада Библиотеке исказују се на начин:
    - Да се може изражавати и мерити потребан број радника и износ средстава неопходних за извршавање програма рада и посебних програма активности, као ефекти који се постижу остваривањем програма рада,
    - Да се Библиотека може материјално подстицати на рационалнији, ефикаснији и бољи рад у извршавању законом утврђених функција.

Члан 32.

    Програм рада библиотеке заснива се на:
- Нормативима и стандардима за вршење делатности и прописаних услова за обављање делатности,
- Стручно утврђених и друштвено верификованих норматива рада,
- Стандардима и нормативима за исказивање материјалних трошкова
    При утврђивању норматива и стандарда из става 1. овог члана полази се од могућег оптималног коришћења пуног радног времена, законом утврђених функција, обима рада утврђеног програмом рада, учесталости и дуготрајности послова и прописаних стандарда.
    Нормативи и стандарди се благовремено преиспитују и усклађују при свакој модернизацији и унапређењу процеса рада.
    Нормативе и стандарде доноси Управни одбор библиотеке у складу са нормативима и стандардима које доносе Министартво културе, Скупштина општине и Народна библиотека Србије.

Члан 33.

    Средстав за рад библиотеке и финансирање њене делатности обезбеђује се:
- Буџета општине
- Буџета Републике, за одређене послове и програме,
- Непосредно од корисника,
- Продајом производа и услуга на тржишту,
- Донаторством, легатом, поклоном и завештањем,
- Камата
- Других извора у складу са законом
    Средства Библиотеке се користе према њиховој намени, а у складу са законом.
    Библиотека одговара за обавезе средствима којима располаже.

Члан 34.

    Средства којима Библиотека послује су средства у јавној својини.

Члан 35.

    Имовину Библиотеке чине ствари, права и новац.
    Библиотека је дужна да води пословне књиге и да их периодично закључује, на основу њих сачињава годишње обрачуне.

Члан 36.

    Библиотечки материјал, зграда, запослени и Библиотека се обавезно осигуравају.

Члан 37.

    Библиотечки материјал користи се на начин и под условима утврђеним законом и општим актом.
    Библиотечки материјал се не сме оштетити или уништити.
У случају оштећења или уништења библиотечког материјала корисник је дужан да надокнади штету.

Члан 38.

    Библиотека у својству јавне службе има право активне легитимације при покретању кривичног и прекршајног поступка у погледу остваривања мера заштите и коришћења библиотечког материјала.

V – ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 39.

    Органи Библиотеке су: Управник библиотеке, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 40.

    Управника библиотеке именује и разрешава оснивач.

Члан 41.

    Управник Библиотеке именује се, а на основу предходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може поново бити именован. Јавни конкурс за именовање управника расписује и спроводи Управни одбор библиотеке.
    Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека мандата управника.
    За Управника библиотеке може се именовати лице које има високо образовање и најмање три године радног искуства у култури и положен стручни испит са звањем библиотекара.
    Управни одбор Библиотеке дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу.
    Ако оснивач није прихватио предлог Управног одбора сматра се да јавни конкурс није успео.

Члан 42.

    Оснивач може да именује вршиоца дужности управника библиотеке и који не испуњава све услове из члана 41. овог Статута без предходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

    Вршилац дужности управника може обављати функцију најдуже једну годину.

Члан 43.

    Управник библиотеке руководи Библиотеком, организује процес рада и води пословање Библиотеке, заступа Библиотеку и одговоран је за законитост рада библиотеке.
    Управник библиотеке има положај директора установа и права и дужности директора предузећа, као инокосног пословног органа.
    Управник библиотеке за свој рад одговара оснивачу.

Члан 44.

    У остваривању обавеза у руковођењу Библиотеком Управник:
- Заступа, представља и потписује Библиотеку,
- Доноси општа акта у складу са законом
- Организује и руководи процесом рада
- Води пословање и одговоран је за пословање Библиотеке
- Обезбеђује законитост рада и пословања
- Извршава одлуке Управног одбора
- Предлаже програм рада и план развоја и основе пословне политике и предузима мере за њихово спровођење,
- Предлаже организациону структуру Библиотеке,
- Доноси појединачне одлуке о остваривању и коришћењу средстава према наменама утврђеним финансијским планом,
- Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника у складу са законом и колективним уговором,
- Подноси извештај о раду и резултатима пословања Библиотеке и годишњи обрачун,
- Организује комисије и друга помоћна тела,
- Врши и друге послове предвиђене законом, колективним уговором и Статутом.

Члан 45.

    Дужност Управника библиотеке престаје истеком мандата и разрешавањем.
    Оснивач библиотеке разрешава Управника пре истека мандата, а на предлог Управног одбора:
1) На лични захтев,
2) Ако обавља дужности супротно одредбама закона,
3) Ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако занемарује своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду установе,
4) Ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе,
5) Уколико Скупштина општине не усвоји годишњи извештај о раду библиотеке
6) Из других разлога утврђених законом или статутом установе.

Члан 46.

    Управни одбор је орган управљања Библиотеком.
    Управни одбор библиотеке именује и разрешава оснивач.
    Управни одбор има 5 (пет) чланова, од којих су 2 из редова запослених у Библиотеци, 2 из реда оснивача и 1 из реда грађана.

Члан 47.

    Управни одбор Библиотеке:
    1) Доноси Статут Библиотеке,
    2) Одлучује о пословању Библиотеке
    3) Усваја извештај о раду и пословању, као годишњи извештај,
    4) Доноси годишњи програм рада и средњорочни план рада и развоје Библиотеке,
    5) Одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом,
    6) Доноси финансијски и инвестиционе планове,
    7) Доноси програм санација и утврђује одговорност у предсанационом поступку и у случају пословања Библиотеке са губитком,
    8) Предузима мере према делу Библиотеке у коме су настали поремећаји у извршавању програма рада и пословања или који не извршава утврђене обавезе,
    9) Разматра предлоге синдиката у вези са материјалним положајем радника,
    10) Доноси одлуке о приговорима радника,
    11) Врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и овим Статутом.

Члан 48.

    Управни одбор ради у седницама.
    Седнице Управног одбора сазива и њиховим радом руководи председник, а у случају његове спречености потпредседник или овлашћени члан.
    Управни одбор доноси одлуке већином присутних чланова, јавним гласањем.
    О раду на седници Управног одбора води се записиник који потписују председник и записничар.

Члан 49.

    Управи одбор доноси пословник о раду којим уређује начин рада и програм рада Управног одбора, начин и поступак доношења одлука и друга питања од значаја за рад.

Члан 50.

    Надзорни одбор именује и разрешава одснивач.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један из реда запослених у Библиотеци, 1 из реда оснивача и 1 из реда грађана.

Члан 51.

    Надзорни одбор Библиотеке:
    1) Врши надзор над пословањем Библиотеке
    2) Врши преглед годишњег извештаја и годишњег обрачуна и указује оснивачу на евентуалне пропусте Управног одбора и директора Библиотеке,
    3) Предлаже оснивачу и Управном одбору библиотеке мере које може предузети ради успешнијег пословања;
    4) Врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и овим Статутом.

Члан 52.

    Надзорни одбор ради у седницама.
    Седнице Надзорног одбора сазива и њиховим радом руководи председник, а у случају његове спречености потпредседник или овлашћени члан.
    Надзорни одбор доноси одлуке већином присутних чланова, јавним гласањем.
    О раду на седници Надзорног одбора води се записник који потписују председник и записничар.

Члан 53.

    Надзорни одбор доноси пословник о раду којим уређује начин рада и програм рада Надзорног одбора, начин и поступак доношења одлука и друга питања од значаја за рад.

Члан 54.

    Ради успешнијег остваривања законом утврђених функција у Библиотеци се може образовати и Стручно веће као орган за разматрање стручних питања везаних за обављање и унапређивање делатности Библиотеке.
    Стручно веће сачињавају директор и стручни радници задужени за рад организационих јединица библиотеке.
    У раду стручног већа могу учествовати и стручњаци ван састава Библиотеке у зависности од питања које се разматра.

Члан 55.

    Радом стручног већа руководи управник Библиотеке или лице које он овласти.
    Стручно веће ради у седницама и о његовом раду се води записник, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
    Управник библиотеке је дужан да размотри мишљење стручног већа пре доношења одлуке односно утврђивања предлога.

Члан 56.

    Управник Библиотеке може образовати посебна, привремена или стална стручна тела за поједина питања (комисија за откуп књига, одбор за организовање изложби, обележавање значајних годишњица или одржавање културних акција, манифестација и друго).
    Одлуком о именовању стручних тела из става 1. овог члана утврђује се састав, број чланова, начин рада и задаци стручног тела.

Члан 57.

    Управник Библиотеке може образовати колегијум као своје саветодавно тело, ради разматрања питања из пословања и остваривања програма рада Библиотеке.
    Одлуком о образовању колегијума утврђује се састав, број чланова, начин рада колегијума.
    О питању које је на дневном реду, колегијум даје мишљење које не обавезује Управника Библиотеке приликом доношења одлуке, односно утврђивања предлога.

VI – РАДНИ ОДНОСИ И РАДНО ВРЕМЕ

Члан 58.

    Ради остваривања своје делатности Библиотека заснива радни однос са одређеним и одговарајућим бројем радника.
    Радним односима, у смислу овог Статута, сматра се добровољни однос између запосленог (радника) и Библиотеке, ради обављања одређених послова, остваривања права на одређену зараду и других права, обавеза и одговорности, која се стичу на раду, по основу рада.
    Радни однос регулише се законом и колективним уговором у складу са законом.
    Радни однос може да се заснује на неодређено време или на време чије је трајање унапред одређено (радни однос на одређено време).

Члан 59.

    Број извршилаца, структуру и стручни профил радника Библиотеке, зависно од врсте и обима послова и програмских задатака, развијености и функције Библиотеке, броја корисника услуга и расположивих средстава, утврђује Управник Библиотеке општим актом о систематизацији радних места.

    Општим актом из става 1. Овог члана утврђује се и назив и опис радног места, назив и шифра занимања, (стручне спреме), искуство, предходна провера радних способности, пробни рад, успех, пол и године старости радника и др.

Члан 60.

    Радник који својом кривицом не испуњава радне обавезе или се не придржава одлука и решења органа руковођења и управљања Библиотеком одговара за учињену повреду радних дужности.
    Радник који у раду, односно у вези са радом, намерно или из непажње проузрокује штету Библиотеци, дужан је да ту штету надокнади.

Члан 61.

    У погледу права, обавеза и одговорности запослених радника у Библиотеци, примењују се прописи о запосленим у државним органима, ако законом није другачије одређено.

Члан 62.

    Распоред, почетак и завршетак радног времена у Библиотеци, утврђује се у складу са законом, сходно реалним потребама Библиотеке и њених корисника.
    О распореду, почетку и завршетку радног времена библиотеке и радника одлучује Управник Библиотеке.

Члан 63.

    Над радним временом и радом Библиотеке врши се надзор, у складу са законом.
    Управни и стручни надзор над радом Библиотеке врше надлежно одељење органа управе оснивача, министартво културе РС, народна библиотека Србије и надлежна матична библиотека.

VII – ЈАВНОСТ И ТАЈНОСТ У РАДУ

Члан 64.

    Рад Библиотеке је јаван и подлеже оцени јавности.
    Информисање о раду библиотеке врши се јавним информисањем јавности путем свих пропагандних активности и материјала, као и објављивањем својих стручних и истраживачких радова.
    Јавност рада Библиотеке остварује се и разматрањем програма и рада извештаја о раду и пословања на органима оснивача.

Члан 65.

    Поједини подаци из рада и пословања Библиотеке, у интересу њене – безбедности, заштите и успешног обављања делатности, могу представљати пословну тајну и као такви могу се саопштити трећим лицима само на начин прописан законом, овим Статутом или наредбом Управника.

Члан 66.

    Поред података који су законом утврђени као пословна тајна, пословном тајном у Библиотеци сматрају се:
- Исправе које надлежни орган прогласи пословном тајном;
- Подаци које Управник као поверљиве саопшти у Библиотеци;
- Подаци од посебног друштвено – економског значаја;
- Подаци које садрже понуде за конкурс или надметање, до објављивања резултата конкурса, односно надметања;

Члан 67.

    Одавање пословне тајне и неовлашћено давање других података, који би могли да штете раду и пословању библиотеке, представљају тежу повреду радне дужности и ако је то законом утврђено, кривично дело.
    Дужност чувања пословне тајне не престаје ни по престанку радног односа у Библиотеци.

VIII – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Члан 68.

    Предузимање мера за заштиту животне и радне средине саставни је део укупних активности запослених радника и органа библиотеке.

Члан 69.

    Мере заштите животне и радне средине обухватају примену савремених техничко – технолошких решења која обезбеђују спречавање, односно отклањање загађивања животне и радне средине, унапређивање организације рада и отклањања узрока који доводе до отежавања услова рада и преузимање мера рада пружања помоћи другим органима и организацијама који се овим питањем баве.

Члан 70.

    Библиотека је дужна да раднику обезбеди потребне услове за заштиту на раду, у складу са законом и колективним уговором.

IX – СТАТУТ И ОПШТИ АКТИ

Члан 71.

    Статут је основни, општи акт Библиотеке.
    Други општи акти библиотеке су: правилници, одлуке, упутства и др.
    Статутом и другим општим актима Библиотеке утврђује се на општи начин односи у Библиотеци.
    Други општи акти не смеју бити у супротности са Статутом.

Члан 72.

    Измене и допуне Статута и других општих аката врше се на начин и по поступку за њихово доношење.
    Статут доноси Управни одбор, а опште акте Управни одбор и Управник Библиотеке.

Члан 73.

    Управник Библиотеке прописује општим актима организацију рада, систематизацију радних места, вођење књиговодствених и других евиденција, физичко и техничко обезбеђење и друга питања за која је овлаћен законом и овим Статутом.

Члан 74.

    Статут и општи акт објављују се на огласној табли Библиотеке.

Члан 75.

    Примена одредаба овог статута обавезна је за све раднике и органе библиотеке.
    Одредбе овог статута примењују се како су утврђене, а у случају потребе њихово тумачење даје Управни одбор Библиотеке.
    За питања која нису уређена овим Статутом непосредно ће се примењивати закон.

X – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.

    Овај Статут ће се објавити на огласној табли Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ у Голупцу, а ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине Голубац као оснивача .

Члан 77.

    Даном ступања овог Статута престаје да важи Статут Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ у Голупцу од 28.11.2011. године.

У Голупцу 28.10.2013.

Председник Управног одбора
Кристивоје АнђелковићОвај Статут је објављен у Библиотеци на њеној огласној табли, дана 28.10.2013.године.

Иди на врх