ПОЧЕТНА СТРАНА ГАЛЕРИЈА
X

Питајте библиотекара

Уколико имате неко питање, пошаљите поруку.

П Р О Г Р А М   Р А Д А

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

ЗА 2019. ГОДИНУ

I –ОПШТИ ДЕО

    Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ Голубац основана је Одлуком Скупштине општине Голубац 28.12.1995. године, сходно одредбама Закона о јавним службама и закона о библиотечкој делатности. Иначе, она наставља традицију прве Голубачке читаонице и библиотеке у Голупцу основане 1871. године.

    Библиотека је уписана у судски регистар код Привредног суда у Пожаревцу 13.03.1996. године, под бројем Фи-217-96 и у регистар библиотека код Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац 26.04.1996. године, чиме је стекла својство правног лица.

У планској години библиотека ће радити и пословати као установа, јавна служба по Закону о јавним службама, Закону о култури и Закону о библиотечко/ информационoj делатности и биће и надаље, једина установа на подручју општине за обављање делатности, односно послове којима се обезбеђује права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе.

II – ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

1. Библиотечко – информациона делатност

    Библиотека је установа која обавља делатности којима се обезбеђује задовољење потреба грађана, као и остваривање других Законом утврђених интереса. Главна и претежна делатност коју ће Библиотека обављати у планској години је библиотечко-информациона делатност / прикупљање, обрада чување и давање на коришћење књига, часописа, новина, списа, музичких дела, репродукција уметничких слика и цртежа и друге библиотечке грађе, као и прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу.

    Народна Библиотека различитим облицима деловања подстиче код свих категорија становништва, почев од предшколског узраста, коришћење библиотеке и библиотечко-информационе грађе и извора.

    Одређени број књига нашег фонда се користи константно (као што су књиге намењене школској лектири, књижевна критика, белетристика за одрасле, дечји и омладински узраст) те планирамо да их у 2018. години обновимо, било куповином нових издања која постоје, или рестаурацијом старих примерака.

    Наша библиотека располаже књижним фондом од преко 30.000 наслова. Како би у наредном периоду била у равноправном положају са околним библиотекама, потребно је приступити процесу дигитализације. То је могуће постићи увођењем библиотеке у већ формиране информационе системе, путем увођења COBISS програма у пословање библиотеке. Обрада библиотечког материјала ради се у систему COBISS (cooperativni on line библиографски систем и сервис). Овај систем подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека. Народна библиотека Србије сваке године организује семинаре за запослене у библиотекама за рад у COBISS систему, и двоје запослених у библиотеци, који ће положили Стручни испит, похађали би COBISS програм током 2019. године. Раније нисмо били у финансијској могућности да уплатимо износ за полагање COBISS програма, такође је препрека била што у 2018. години нисмо имали два запослена који су у положили Стручни испит, а у могућности су да похађају COBISS програм. Сада је донета одлука да се укида плаћање таксе за полагање, већ ће се купитит опрема и на месечном нивоу плаћати надокнада, што омогућава нашој библиотеци, као и другим библиотекама са мањим буџетом, да уведу програм и обуче раднике. У 2019. години ћемо се пријавити за полагање у термину пријављивања.

    1.1. Набавка књига и периодике

    Стандардима за народне библиотеке у Србији, које је утврдила Народна библиотека Србије, утврђено је да општинска Народна библиотека у Општини са бројем становника од 10.000 – 15.000, мора да има:
    -најмање 2,5 књига по становнику, односно почетни ( минимални ) фонд 26.302 књига;
    -годишњу принову / обнову књижног фонда по најмање 2,5% од почетног (минималног) фонда књига у библиотеци односно од 1315 књига годишње;
    -претплату на најмање 15 наслова периодике ( новина и часописа ).

    Према овим стандардима и броју становника наше општине, на основу пописа из 2011. године ( 10.521 становника ) наша библиотека треба да има најмање 26.302 књига ( 10.521 x 2,5 ) принову/обнову књижног фонда од 1315 књига годишње и претплату на 15 наслова домаће периодике ( новина и часописа ). Упоређивањем стања у библиотеци на почетку планске године са наведеним стандардима, библиотека у свом фонду има преко 31.400 књига, у односу на претходне године, где је просечна годишња принова фонда од 700-850 наслова. Укупно је 645 наслова приновљено, где је око 70% откуп, односно поклон Министарства културе и информисања, 217 наслова је купљено нашим средствим, а 145 наслова поклон од разних донатора. Такође је у оквиру фонда Легат Мите Марковића који је заведен 2016. године, као и поклон Института за савремену историју од 2017. године, а потписан је и уговор са Институтом у коме је наведено да ће свако издање поклонити библиотеци, што ће додатно обогатити фонд. Структура и стање домаће периодике: претплата на два дневна листа, два недељна, два месечна, два локална и два стручна листа. На основу ових података може се увидети тенденција развоја и раста библиотеке ка неком оптималном и стандардима прописаном стању.
Библиотека у свом фонду располаже разноврсном и актуелном литературом из свих области и дисциплина људске културе како би се подстакла интересовања и задовољила потребе различитих образовних, културних и старосних категорија становништва на подручју наше општине. Библиотека ће набављати и одговарајућу периодику у 2019. години у оквиру средстава која су планирана буџетом за 2019. годину. Изузетно важан задатак библиотеке биће набавка књига и периодике ради попуњавања књижних фондова, као и популарисање књиге и читања.

    Све што библиотека купи средствима буџета или својим средствима, или добије откупом, или у виду поклона уредно ће се каталошки обрадити. Обрада библиотечке грађе је редовна делатност библиотеке.

    1.2. Обрада библиотечке грађе

    Имајући у виду да обрада библиотечке грађе представља један од основних сегмената библиотечког пословања и да она за то нема посебно одељење, Библиотека ће настојати да све приновљене књиге у планској години буду уписане у књигу инвентара, да буду стручно обрађене и распоређене по УДК систему и да за сваку од њих буде написан каталошки листић за алфабетски / ауторски / каталог књига.

    1.3. Коришћење библиотечке грађе

    Иако је приметно знатно годишње повећање код уписа читалаца, службених корисника и код прочитаних књига, ипак је проценат обухваћености становништва општине и обрта књижног фонда испод утврђених стандарда. Веома је важно напоменути да је број корисника библиотеке у општини Голубац ипак само статистички податак који говори о броју уписаних чланова, а да је стварни број корисника већи, јер се једном чланском картом користи више корисника, рецимо чланови породице, студенти, ученици и друге особе које повезују односи блискости, што се да видети по броју издатих и прочитаних књига. У жељи да ово стање промени на боље и да сваком грађанину на подручју општине омогући коришћење библиотечке грађе, библиотека је наставила са Колективним учлањењем ученика предшколског и школског узраста, тако да су деца, узраста од 1-5 разреда, ослобођена плаћања чланарине, док је чланарина за остале основце, средњошколце и студенте 150 динара. Исто тако постоји Колективна чланарина од 200 динара за колективе и организације. За све остале појединце чланарина је 300 динара и није мењана годинама уназад. Ове године, новина је Породична чланарина у износу од 400 динара годишње, а за посебне – осетљиве друштвене групе ( незапослени, примаоци социјалне помоћи и др. ) чланарина је бесплатна.
У зависности од узраста, у Дечијем одељењу препознајемо малу децу (до 6 година), децу предшколског узраста, прваке, ученике нижих разреда основне школе, ученике виших разреда основне школе и тинејџери (средњошколци). Индивидуални рад са корисницима одвија се свакодневно у Дечјем одељењу. предшколцима и ученицима је стављена на располагање у слободном приступу литература која одговара захтевима школског образовања, али и књиге које ће читати у слободно време.
    У 2018. години нисмо били у могућности да остваримо форму рада „Библиотека на точковима“ из разлога што службено возило више није у возном стању, а није у току године било сигурно возити дуже релације, те се надамо да ће Библиотека моћи да користи друго службено возило у 2019. години и да ће се „Библиотека на точковима“ поново организовати. Јако је битно да се у Библиотеку упишу сви ученици подручних школа на подручју општине Голубац и да користе књиге у току године. Ову активност за децу школског узраста смо осмислили у циљу повећања мотивације за читање и коришћење других библиотечких услуга. У 2018. години смо остварили сарадњу са учитељима школе у Кривачи, уписали смо их у библиотеку и децу учланили у Фолклорни ансамбл библиотеке Голубац, што је веома битно да се деца из подручних одељења укључе. У плану је да се повећа сарадња са осталим учитељима подручних школа и тиме оствари интерактивна комуникација, разена искуства, међусобна сарадња.
    Услед развоја технологије запостављена је књига, а то се негативно одражава на едукативну и културну писменост деце и одраслих. Примарни циљ библиотеке је да се повећа број читалаца и да у планској години буде уписано у Библиотеку око 550 читалаца, обслужено књигом преко 6.500 и периодиком преко 2.500 корисника и издато на читање преко 7.500 и преко 2.500 периодике (новина, часописа, службених гласника и др.) чиме ће се проценат код ових врста услуга у односу на претходну годину повећати.
    Међубиблиотечка позајмица у планској години одвијаће се у складу са захтевима и потребама корисника библиотечких услуга и библиотечка сарадња ће се остваривати са народним библиотекама у општинама Браничевског и Подунавског округа, Матичном библиотеком у Пожаревцу и Народном библиотеком Србије.
    Корисницима библиотеке ће се у планској години пружити неколико хиљада информација из библиотечког материјала и у том циљу водиће се картотека приновљених наслова и књига резервације, обавештаваће се корисници о новоприспелим књигама.

    1.4. Културно – просветна делатност

    Ово је веома важан сегмент рада и деловања наше установе. Популарисањем књиге, читања и писања, организовањем књижевних вечери, изложби, концертата, позоришта, трибина и других активности врши се културно - просветна делатност.
Књизи, као најважнијем средству ширења културе биће посвећена посебна пажња у планској години, при чему ће библиотека зависно од својих материјалних и кадровских могућности, редовно набављати нову библиотечку грађу, стручно је обрађивати, давати на коришћење и подстицати појединце да је што више и кавлитетније искористе. Културно просветна делатност библиотеке у планској години одвијаће се кроз књижевне вечери, промоције нових књига, сусрети са књижевницима, изложбе књига, сусрети литералних дружина, изложбе литералних радова, радионице креативног писања, као и кроз вођење посебних програмских акција „Месец књига“, „Читалачка знaчкa", „Смотра рецитатора Србије“, прикупљање старе и ретке књиге, завичајне грађе и друге облике рада да би подстакла шире интересовање за књигу.
    Као и сваке године, и у 2019. години планирамо посету Међународном Сајму књига у Београду на којем ћемо набавити нова и актуелна издања и на тај начин ћемо обогатити књижни фонд библиотеке.
    У планској години промивисаћемо, најмање квартално, наслове нових књижњвних издања, одржаће се књижевне вечери, анимираће се такмичари у читању и организоваће се Општинска смотра рецитатора.
    Приликом спровођења планираних програмских акција водиће се рачуна да неки од њих истовремено представљају и обележавање одређених јубилеја од значаја за књижевност и културу.
    Велики део активности библиотеке, и у 2019. години, биће усмерен на рад са децом, сагледавајући њихове потребе и интересовања. Спремни смо да понудимо забавно, креативно, иновативно и стимулативно окружење за, ваншколске активности и разоноду. Циљ библиотеке је пре свега унапређивање читања, а затим кроз разне програме, ствара услове да постане центар неформалног образовања.
Календар редовних манифестација Дечјег одељења у 2019. години обухвата обележавање Светског дана дечје књиге, Дан уставности, Дечју недељу, новогодишњи програм.
    Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ Голубац је организовала претходних година курс енглеског језика. Жеља је да се у 2019. години понови курс енглеског језика, али и одржи курс немачког језика, због великог интересовања суграђана.

    1.5. Издавачка делатност

    Библиотека ће у планској години настојати да евидентира све потенцијалне књижевне ствараоце са подручја oпштине и стимулише њихово стваралаштво у књижевним часописима или издавању првих књига. У плану је и издавање монографије Голупца и монографије Шувајића, два аутора са подручја општине Голубац који су поднели писане Захтеве за штампање књиге.

    1.6. Стара и ретка књига и завичајна грађа

    Законом о културним добрима су прецизно одређени структура фонда старе и ретке књиге и услови за његово чување и коришћење. У складу са њим Библиотека ће у планској години водити политику попуне тог фонда , али ће то у многоме зависити од понуде приватних лица и способности антикваријата да обезбеде атрактивне наслове. Библиотека располаже приличним бројем примерака завичајне грађе које се односи на њено подручје и у сталним је контактима са одговарајућим институцијама и појединцима ради њеног богаћења. Али за ове послове потребна је опрема у виду добрих скенера. Ти послови се могу наставити само по пројектима, те планирамо да конкуришемо код Министарства културе за наставак ових послова.
Завичајна збирка је изузетно важна за очување идентитета локалне заједнице, за очување идентитета општине Голубац. Циљ ове активности је подржавање етничке, културне, језичке и верске различитости и културног идентитета. Планирамо да запослени радници, који су обучени за формирање Завичајне збирке, посете околне библиотеке које садрже „Завичајно одељење“ и на примеру „добре праксе“ и њиховог искуства формирамо своју Завичајну збирку. Планирамо да у 2019. години организујемо вечери са нашим угледним писцимa, истраживачимa, хроничаримa, научним радницимa и свимa онимa кojи радe драгоценe пословe везанe зa нашу завичајност. Преко читалачке библиотеке, јавних огласа, локалних радио станица, електронским путем, као и преко друштвених мрежа, библиотека ће током целе планске године анимирати и прикупљати стару и ретку књигу и завичајну грађу путем поклона и откупа.

    1.7. Заштита библиотечке грађе

    Заштита библиотечке грађе је посебно урађена Правилником о ближим условима за чување библиотечке грађе, а делом и Законом о библиотечко-информационој делатности и Законом о културним добрима.
    Упоређивање постојећих услова за чување и коришћење библиотечке грађе у просторијама Библиотеке са прописаним условима, може се уочити знатно њихово одступање, посебно када је реч о наглим променама и немогућности одржавања константне температуре, загревању без пећи са отвореним пламеном, вршењу дезинфекције и дератизације, условима за преповезивање конзервацију и реконструкцију и др. Један од најважнијих циљева за наредну годину јесте обезбедити адекватно грејање у просторијама библиотеке. У складу са могућностима, потребно је планирати и грејање у читаоници где се налази Легат Мите Марковића, чија је обрада завршена крајем 2016. године. Стога ће библиотека у планској години интензивирати рад на ублажавању или евентуалном отклањању наведених одступања.
    Пошто је установљено да приличан број читалаца Библиотеке доста дуго држи позајмљену библиотечку грађу и да се нерадо одазива позивима и опоменама за њено враћање. Библиотека ће све њих у планској години поново писмено опоменути да позајмљене књиге врате.

2. Културно-образоване и културно-уметничке делатности

    Народна библиотека је и главни покретач прикупљања, очувања и промоције локалне културе у свој њеној разноликости. Путем својих секција и радионица, окупљањем младих и сарадњом са другим институцијама у области културе и образовања, ради на развијању нових културних потреба публике, подизању нивоа учешћа локалног становништва у раду установе, а све у циљу побољшања квалитета живота становника општине Голубац.
    Пројекат „Култура доступна свима“ је напор да културни садржај буде доступан свим грађанима општине Голубац. Односи се на трансфер културног садржаја кроз сарадњу са институцијама културе различитих нивоа и јачање сопствених капацитета у креирању културног садржаја (секције библиотеке, активности и радове креативних младих људи и удружења). Кроз овај програм желимо да обезбедимо неке нове садржаје, а који су подржани од старне институција културе вишег нивоа – Министарство културе и информисања, Завод за проучавање културног развитка, са Кластером путева културе, са Креативним центрима и другим мултидисциплинарним платформама, тј концептуалним просторима као што су Mixer, КЦ Град и кроз сарадњу са многобројним међународним институцијама - Француски институт, British council, Goethe institut, Јапанска амбасада и њихов сектор за културу, Амерички кутак и многе друге институције које нам могу уступити свој културни садржај, а који ћемо ми представити становницима наше општине.
Овај програм ћемо преточити у дешавања као што су „Дани франкофоније“, „Јапан у Голупцу“ и сличне, који ће нашим суграђанима представити друге народе, њихову културу, језик и начин живота. Такође, сав овај садржај, а у зависности од техничких могућности, покушаћемо да ставимо на располагање и мештанима наших села, да и њима буде доступан и на тај начин побољшамо квалитет живота у малим срединама.
    С обзиром на трогодишње позитивно искуство учешћа у манифестацији „Ноћ музеја“, потрудићемо се да и наредне године реализујемо задату тему и да обрадујемо посетиоце и суграђане интересантним садржајем.
    „Фестивал причања прича и легенди“ је пројекат започет у 2015. години и планира се наставак истог и у 2019. години. Пројекат има за циљ сакупљање, очување, публиковање и презентација прича и легенди као вредног нематеријалног наслеђа дунавске области источне Србије. Пројекат је регионалног каракрета, али с обзиром на то да су приче и легенде потпуно запостављен део нематеријалног наслеђа Србије, он има далеко већи значај на националном нивоу. Уколико се све те приче и легенде не запишу, а локано становништво се не мотивише да их памти, вреднује и преноси будућим генерацијама, вредан део наслеђа Србије ће нестати без трага.

    2.1. Културно-уметнички аматеризам

Стање аматеризма у насељима општине није задовољавајуће, а акција „Такмичења села Србије“ која је у њима била организована осамдесетих година овога века је показала да постоји велики, често неоткривени потенцијал за развој аматерских делатности. Међутим, у великом броју тих насеља у последњих неколико година нема никаквих редовних културних догађаја. С обзиром на демографску структуру села са тенденцијом смањивања броја становника, поновно организовање оваквих манифестација је готово немогуће реализовати. С тога ће библиотека у планској години, зависно од исказаних потреба и жеља, подстицати што шири круг грађана да активно учествује у разним видовима културно уметничког стваралаштва. Фолклорни ансамбл библиотеке ће наставити са радом и у наредним годинама. У току је проширење броја чланова који ће чинити нову старосну групу у ансамблу, а дечја група се проширила ученицима школе из подручног одељења из Криваче, а настојимо да анимирамо децу и из осталих подручних одељења да се прикључе Фолклорном ансамблу.
    Библиотека ће у планској години благовремено пропагирати и позивати на учешће АКУД и група у традиционалним манифестацијама такмичарског карактера аматера Србије: Смотра рецитатора Србије „Песниче народа мог“, Смотра ликовног стваралаштва аматера Србије, дечије ликовно стваралаштво - ДЕЛИС, дечије литерално стваралаштво, Смотра драмског стваралаштва деце Србије, Сабор народног стваралаштва Србије и др. Удружења грађана ће узети учешће у разноврсним планираним манифестацијама за ову годину, тако да ћемо настојати да укључимо све структуре друштва у културна дешавања општине, а такође ћемо подржати нове манифестације, фестивале и друге културне садржаје.

    2.2. Позоришна и музичко –сценска делатност

    Библиотека ће се и у овој планској години залагати за обезбеђивање што повољнијих услова , пре свега просторних и материјалних за развој музичког и драмског стваралаштва у општини. Да би се сачували постигнути резултати и наставило са неговањем традиције музичког и позоришног живота у општини, Библиотека ће се залагати да запаженија и најбоља уметничка остварења у планској години постану доступна широком кругу грађана. И даље ћемо користити представе аматерских позоришта са округа да их представимо нашим грађанима. Постоји жеља да се поновно формира секција омладинског голубачког позоришта у оквиру библиотеке, уколико постоји могућност.
    Што се тиче музичких дешавања, у плану су најмање четири концерта која ћемо организовати за своје суграђане.
    Промовисаћемо и подржаваћемо младе музичаре на територији наше општине.

    2.3. Ликовно стваралаштво

    Библиотека ће у планској години подстицати ликовно стваралаштво, откупљивање најбољих остварења голубачких професионалних уметника и аматера, подстицати организацију излагања дела ликовних и примењених уметности познатих ликовних стваралаца и организовати остале активности које доприносе ширењу ликовне културе. С обзиром на то да је мали број професионалних уметника и аматера са подручја општине, потрудићемо се да анимирамо и подстакнемо, како старију популацију, тако и најмлађе, на ликовно стваралаштво путем ликовних радионица и школа сликања за децу и одрасле. У 2016. години је Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ организовала дечју школу сликања у трајању од два месеца, а потом је организована изложба радова израђених у току наставе, што се показало веома корисно и добро прихваћено код деце и родитеља. Постоји велико интересовање да се оформи настава школе сликања за одрасле, те ћемо настојати да се у 2019. години реализује.
    Након трогодишње успешне сарадње са уметничким удружењем Арт Центар из Београда и поставком путујуће изложбе „Формат мали“ и „Арт квадрат“ у холу Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ у Голупцу, чиме се Голубац уврстио у један од петнаест градова који су домаћини ових изложби, планирамо да и у 2019. години наставимо сарадњу и поново будемо домаћини путујуће изложбе „Арт квадрат“. У сарадњи са Основном школом „Бранко Радичевић“ из Голупца планира се да, као и претходних година, професори са ђацима посете изложбу и гласају за најбољи рад.
    У 2018. години Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ Голубац организовала је међународну „Прву колективну изложбу“, пријавило се 97 аутора из земље и иностранства, а жирирањем је одабрано 41 рад за излагање. Том приликом су додељене три награде у виду књиге и захвалнице, а сви учесници су добили репрезентативан каталог који има ИСБН и ЦИП у Народној библиотеци Србије. Окупили смо уметнике из целе Србије и суседних земаља, који су своја дела представити публици из Голупца. То је дивна промоција наше Установе, Голупца и културе. У 2019. години се планира да се организује „Друга колективна изложба“ и надамо се да ће се на конкурс пријавити више уметника, посебно из иностранства зато што желимо да изложба задржи међународни карактер.
    У наредној години планирано је да се организује друга ликовна колонија у трајању од три дана. Учесници колоније ће бити професионални уметници и академски сликари који ће своја дела, израђена на колонији, поклонити Народној библиотеци „Вељко Дугошевић“, а та дела ће красити хол школе, библиотеке, дома здравља, општине и др. Такође је планирано од раније да се окупе сви талентоване ђаци са подручја општине и за њих организује једнодневна ликовна колонија. Урађене слике са те колоније ће бити изложене у холу библиотеке. На тај начин библиотека непосредно подстиче ликовно стваралаштво и ликовну културу.
    Највећи проблем представља недостатак простора за излагање, радионице, презентације и др. Настојимо да се пронађе адекватан простор који би могао да служи сврси и тиме бисмо обогатили уметничку сцену у Голупцу, али би се и указала могућност за уметнички програм на годишњем нивоу, који би повољно утицао на голубачку омладину и створио навику за посетама уметничких програма и изложби.
    У плану је да се у 2019. години хол биоскопа уреди и адаптира за излог/галерију, уз набавку опреме, изложбе се могу постављати тако да радови буду окренути ка спољашности, тако да сви пролазници могу видети изложбу и ван радног времена библиотеке, а такође је значајно то што културна дешавања нису много посећена, а на овај начин би то било видљиво свим пролазницима који су спречени да се појаве на самом отваранју или у току радног времена библиотеке.

    2.4 .Културно-уметничке и друштвене акције и манифестације

    Библиотека ће у планској години зависно од својих кадровских, техничких и материјалних могућности, а свесна доприноса које оне имају у развоју културе, туризма и афирмације своје средине, дати допринос у анимирању, пропагирању и организовању културно-уметничких, друштвених акција, културно-спортско-туристичких и манифестација. Изразиће спремност код њихових организатора и организационих одбора за учешће у осмишљавању и припремању програма за њихово одржавање и настојати да се у културним деловима њихових програма, поред гостовања естрадних уметника, уврсте и такмичења вокалних и инструменталних солиста аматера и фолклорних група АКУД који негују изворно народно стваралаштво и обичаје. Библиотека ће убудуће давати финансијску и техничку подршку и на тај начин ће учествовати у реализацији, манифестацијама „Сајам Дунава“, „Мајски сусрети фолклора“, „Јоc Romanesk“, Традиционална бициклистичка трка, “Печки котлић” Браничево, “Аласко посело”, Међународна кајкашка регата и многих других.
    Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ Голубац већ четири године организује Фестивал младих. Сматрамо да њима треба пружити богат програм и садржај, с обзиром на то да одлазе у веће градове ради вишег образовања, жеља нам је да их анимирамо да се врате у родно место и својим професионализмом и образовањем допринесу Голупцу. С обзиром на то да је у 2017. години изостао концерт поводом Фестивала младих, у 2018. години организован је Фестивал младих у сарадњи са Туристичком организацијом Голубац, те смо уместо једног концерта организовали два концерта заједничким снагама и финасијским средствима, ради унапређења културе. Пратећи програм Фестивала младих је чинила трибина ЈАЗАС-а са младима из Голупца, изложба радова младих, маскенбал и биоскоп на отвореном. План је да се у 2019. години поново организују два концерта, биоскоп на отовреном, изложба радова младих и маскенбал и још пропратних програма који ће увеличати програм Фестивала младих.
    Такође, последњих две године организовали смо концерт класичне музике поводом Међународног дана Дунава који се обележава 29. јуна, план је да се и у 2019. години поново организује концерт класичне музике, а жеља је да се, као и претходне године, концерт одржи на Тврђави Голубачки град , уколико се поново оствари сарадња, с обзиром на то да је реконструкција Тврђаве при крају, жеља је да се концерт одржи на самој Тврђави.
    У планској години библиотека ће дати свој допринос и у организовању и припремању културно-уметничких програма за обележавање значајних датума и јубилеја у општини. У плану је одржавање намање четири музичких концерта у 2019. години у организацији Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац.

3. Кинематографија / биоскопска делатност

    Заживеле су биоскопске пројекције у сали нашег биоскопа. Ове године ћемо настојати да имамо што више пројекција како у 2 Д , тако и 3 Д техници. Настојимо да у 2019. години обезбедимо опрему за приказивање филмова на отвореном. До сада смо уз помоћ „штама и канапа“ реализовали летњи биоскоп помоћу пројектора и платна, али је због мале видљивости и временских услова/ветра јако тешко без адекватне опреме реализовати учестало. Планирамо да набавимо опрему која ће омогућити летње приказивање филмова на отвореном, пошто је пракса показала да је изузетно пожељно међу голубачком публиком, али и међу посетиоцима и туристима.

III – УСЛОВИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПРОГРАМА

    Услови неопходни за функционисање Народне библиотеке обухватају одговарајући простор, опрему, кадрове и финансијска средства. Простор који библиотека користи за обављање библиотечко-информационе и културно-образовне и културно-уметничке делатности недовољан је према стандардима који регулишу ту област и према њеним потребама. Зграде нису функционалне, недовољни су простори за смештај књига и читаонице. По библиотечким стандардима књижни фонд мора бити у слободном приступу, а данас су код нас књиге смештене у неусловним просторијама.
    Опрема којим Библиотека располаже за обављање њених делатности није задовољавајућа. У опреми не постоји скенер, читач кодова који ће бити потребан за дигитализацију, којој ћемо морати да приступимо. Трудићемо се да са садашњим средствима из буџета, и из сопствених прихода омогућимо бар део опреме. Такође, потребно је и осавременити технику за биоскопске пројекције и позоришне представе. Планирамо да у наредном периоду набавимо 2 Д биоскопску опрему, филтере за рефлекторе и опрему за биоскоп на отвореном и потребни су завршни радови да се активира завеса позорнице. Све ово ће допринети побољшању техничких услова за реализацију програма, а тиме се подиже квалитет нашег културног садржаја.
    У текућој години планирамо адаптацију хола у циљу добијања прикладнијег изложбеног простора и накнадне радове, уколико се укаже потреба. Покушаћемо да из екстерних извора обезбедимо срдества ( донације, фондови и сл. ).
    Од инфраструктурних, а поприлично ургентних ствари јесте увођење грејања. С обзиром на величину простора ( поред библиотеке неопходно је грејати читаоницу, биоскопску салу и инфо центар), а самим тим и висину трошкова, надамо се обезбеђивању средстава за увођење грејања у просторијама Народне библиотеке. На неадекватно грејање просторија, где се налазе књиге, приговоре је и раније упућивала Матична библиотека из Пожаревца.
    У Библиотеци тренутно има 3 стално запослена радника, 2 на одређено време и једно је постављено лице на место в.д. управника ( 1 за послове руковођења и пословањем и организовањем културно-образовних програма, акција и манифестација, 3 за библиотечко информационе пословне и целокупне рачуноводствено-књиговодствене и административно-финансијско-благајничке послове, за послове приказивања филмова, управљања моторним возилом и одржавања опреме, и једног на пословима курира и помоћног радника и 1 постављено лице на место в.д. управника ). Број радника и правилник о систематизацији радних места библиотеке је усклађен и са правилником о националним стандардима за обављање библиотечко – информационе делатности. У плану је у 2019. години ревизија књига и обрада због увођења COBISS програма, с тога је планирано да се запосли још једно лице на место библиотекара због повећаног обима посла

    Програм рада Библиотеке за планску годину одређују остваривање законом утврђених функција у библиотекарству, економске могућности и друштвени положај књиге и библиотекарства у Републици Србији и општини. Очекује се да ће запослени радници и органи управљања библиотеке уложити максимални напор за његову максималну реализацију чиме ће библиотека дати свој допринос развоју културе и библиотекарства у општини и Републици.
Голубац, 22. новембар 2018. године
ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ ГОЛУБАЦ

в.д. управника

Славица Илић

Иди на врх