ПОЧЕТНА СТРАНА ГАЛЕРИЈА
X

Питајте библиотекара

Уколико имате неко питање, пошаљите поруку.


    На основу члана 24. став 4. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017, у даљем тексту: Закон), члана 13. став 1. Закона о начину одеђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016), Одлуке о измени одлуке СО Голубац о максималном броју запослених на одређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Голубац за 2017. годину, број: 11-1/2017, од 20.12.2017. године и члана 59. Статута Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац број: 193, од 28.10.2013. године (у даљем тексту: Статут), в.д. управника Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац (у даљем тексту: Послодавац), донео је дана 30.03.2018. године

I Опште одредбе

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ГОЛУБАЦ

I Опште одредбе

Члан 1

    Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац (у даљем тексту: Правилник), уређује се код Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац:

    - организационе јединице и њихов рад
    - назив радних места и опис послова
    - степен стручне спреме,односно образовање за обављање послова
    - посебни услови за обављање послова
    - потребан број извршилаца за сваки посао у организационим деловима
    - начин руковођења организационим деловама
    - други потребни услови за заснивање радног односа.

Члан 2

    Организациони делови и систематизација радних места утврђује се у складу са потребама и плановима рада Послодавца.

    У случају економских, технолошких и организационих промена код Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац, могу се ускладити постојећи послови и уводити нови послови.

    Промене се у смислу става 2. овог члана врше путем измена и допуна овог правилника.

Члан 3

    Ради обављања послова који су утврђени овим правилником Послодавац и запослени закључују уговор о раду.

II Организациони делови, начин руковођења организационим деловима, систематизована радна места и броји извршилаца

Члан 4

    Организационе делове Послодавац образује на основу сродних радних места и послова који се у том организационом делу обављају. Послодавац образује организационе делове, и то:
    - Одсек за библиотечко-информациону делатност.

Члан 5

У оквиру организационих делова систематизована су следећа радна места:

Радно место Број извршилаца Стручна спрема
1. Библиотекар 1 Висока стручна спрема
2. Виши књижничар и финансијски референт 1 Виша стручна спрема
3. Виши књижничар 1 Виша стручна спрема
4. Књижничар 1 Средња стручна спрема
5. Помоћни радник 1 Основна школа
Укупно извршилаца 5

1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

    1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: БИБЛИОТЕКАР

    Број извршилаца: 1
    Општи / типични опис посла:
    - обавља стручне послове из Правилника о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне спреме потребно за њихово обављање;
    - редовно и ажурно води прописану и интерну евиденцију о извршеним пословима и припрема или доноси одговарајуће писмене и статистичке информације и извештаје о њима, за органе управљања библиотеке, надлежну Матичну библиотеку и Народну библиотеку Србије;
    - учествује у припремама и спровођењу опште-образовних и културно-просветних активности библиотеке, тумачења, друштвених акција, културно-уметничких манифестација;
    - врши непосредни надзор над радом библиотечких радника (Стручни надзор)
    - врши и друге послове по налогу управника библиотеке

Стручна спрема / образовање:
    - на студијама другог степена (мастер, академске, мастер струковне, специјалистичке) по пропису који уређује високо образовање, почев од 07. октобра 2017. године;
    - на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2015. године;
    - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године;
    или
    - на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања:
    - положен стручни испит
    - знање страног језика
    - знање рада на рачунару
    - најмање једна година радног искуства.

    2. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ВИШИ КЊИЖНИЧАР И ФИНАНСИЈСКИ РЕФЕРЕНТ

    Број извршилаца: 1
    Општи / типични опис посла:
    - прикупља, сређује и води одговарајућу евиденцију о документима за настале пословне промене библиотеке;
    - уписује чланове, задужује и раздужује кориснике;
    - уредно и ажурно води пословне књиге (основне и помоћне);
    - саставља и на време доставља органима управљања библиотеке и надлежној служби за јавна плаћања завршни рачун;
    - учествује у изради предлога финансијског плана;
    - врши обрачун и исплату зарада радника библиотеке;
    - припрема и доставља надлежној служби за јавна плаћања налоге за измирење доспелих обавеза библиотеке;
    - помаже у организовању и спровођењу пописа имовине и обавеза библиотеке;
    - обавља стручне послове из Правилника о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне спреме потребно за њихово обављање;
    - врши и друге послове по налогу управника библиотеке.

Стручна спрема / образовање:
    - виша стручна спрема, економског смера VI степен.

Додатна знања:
    - положен стручни испит
    - знање рада на рачунару
    - најмање једна година радног искуства.

    3. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ВИШИ КЊИЖНИЧАР

    Број извршилаца: 1
    Општи / типични опис посла:
    - обавља стручне послове из Правилника о врсти стручних послова у библиотеци, према врсти и степену стручне спреме потребне за њихово обављање;
    - припрема, издаје и враћа књиге и периодику у књижни фонд;
    - контролише рад спољних сарадника везано за Фолклорни ансамбл који послује у оквиру библиотеке (кореограф) и о томе обавештава и одговара управнику библиотеке;
    - организује наступе фолклорног ансамбла Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац, гостовање других КУД-ова на манифестацијама чији је организатор или суорганизатор Народна библиотека и врши пријем гостију, све уз сагласност управника библиотеке;
    - врши и друге послове по налогу управника.

Стручна спрема / образовање:
    - виша стручна спрема, VI степен.

Додатна знања:
    - положен стручни испит
    - знање рада на рачунару
    - возачка дозвола Б категорије;
    - најмање једна година радног искуства.

    4. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: КЊИЖНИЧАР

    Број извршилаца: 1
    Општи / типични опис посла:
    - припрема, заводи и експедује пошту библиотеке;
    - редовно и ажурно води књиге евиденције, примљене поште, доставе за место и пошту, улазних и излазних фактура;
    - воду деловодни протокол и уредно одлаже акта у регистар;
    - припрема позиве и материјал за седнице органа управљања и води записнике о раду на њиховим седницама;
    - обавља стручне послове из Правилника о врсти стручних послова у библиотеци, према врсти и степену стручне спреме потребне за њихово обављање;
    - врши повезивање оштећене библиотечке грађе ради продужавања века њеног трајања;
    - повезује књиге, новине, часописе и одлаже у депое односно магацинске просторије, по потреби претражује захтевану библиотечку грађу из њих и доставља, ради позајмљивања, читаоцима;
    - редовно прати филмску продукцију, врши избор и предлаже уговарање филмова, преузима и приказује;
    - редовно прати евиденцију о приказаним филмовима и даје извештаје субјектима који о траже;
    - брине о одржавању свих кинопројектора и пратећих кинотехничких уређаја библиотеке, стара се о њиховој исправности;
    - хигијенски редовно одржава путничко возило и труди се да исто буде у исправном стању;
    - управља путничким возилом на службеним путовањима и редовно води књиге путних налога и евиденцију о утрошку горива и мазива;
    - стара се о исправности инвентара, столарије, водоводне и канализационе мреже и електричне инсталације, отклања ситне кварове на њима, у границама своје стручности;
    - дежура и наплаћује улазнице приликом гостовања професионалних или аматерских културно-уметничких ансамбала и наплаћени пазар даје лицу задуженом за уплату на жиро рачун библиотеке;
    - спроводи мере противпожарне заштите и брине о безбедности зграде (затварање прозора и врата, проверавање грејних тела, уклањање опушака од цигарета и др.);
    - врши и друге послове по налогу управника.

Стручна спрема / образовање:
    - средња стручна спрема, IV степен.

Додатна знања:
    - положен стручни испит
    - возачка дозвола Б категорије;
    - најмање једна година радног искуства.

    5. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ПОМОЋНИ РАДНИК

    Број извршилаца: 1
    Општи / типични опис посла:
    - свакодневно одржава чистоћу у свим просторијама зграде, пере или брише прозоре и врата једанпут месечно лети, или тромесечно зими;
    - темељно чишћење просторије врши четири пута годишње (детаљно прање пригодним хемијским средствима – врата, прозоре, грејна тела, сијалица и лустера);
    - лети редовно чисти метлом смеће, зими лопатом снег са тротоара и прилаза око зграде библиотеке;
    - негује и редовно се стара о одржавању украсног цвећа у просторијама библиотеке;
    - стара се о благовременом загревању просторија библиотеке одговарајућим грејним телима у сезони грејања и у том смислу одржава, чисти и снабдева количином огревног материјала грејна тела на чврсто гориво;
    - редовно пере завесе на прозорима, пешкире за руке и прекриваче прашком за веш;
    - када има потребе дежура у згради библиотеке, библиотечкој читаоници и сали биоскопа;
    - дежура на улазима и цепа улазнице за биоскопске представе, као и друге културно-уметничке представе и приредбе;
    - редовно чисти фонд књига, једном месечно површно и четири пута годишње детаљно (усисивач, меком четком, крпом));
    - доноси иразноси службену пошту библиотеке, доноси од овлашћеног продавца новине и листове за библиотеку;
    - припрема вруће и освежавајуће напитке и послужује госте и раднике библиотеке;
    - врши и друге послове по налогу управника.

Стручна спрема / образовање:
    - основна школа.

Додатна знања:
    - возачка дозвола Б категорије;
    - најмање једна година радног искуства.

Члан 6

    Радна места и послови уређени овим правилником систематизована су према сложености, сродности и другим условима потребним за њихово обављање у оквиру организационих делова.

    Радна места имају свој назив и опис. Назив радних места одређен је према природи послова које запослени врши.

    Опис послова одређен је према активностима и задацима које је запослени дужан да извршава ради реализације конкретног посла.

Члан 7

    Запослени су одговорни за извршавање послова на које су распоређени, који су утврђени овим правилником.

    Управник, а по посебном овлашћењу управника руководилац организационог дела или руководилац одељења, врши надзор над извршењем послова у организационим деловима – одељењима и предузима мере утврђене законом и општим актима Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац, према запосленом који не обавља послове у складу са овим правилником.

Члан 8

Руководиоци организациони делова непосредно руководе организационим деловима – одељењима, за свој рад одговорни су управнику и Управном одбору Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац.

Члан 9

    За обављање послова поред општих услова утврђених Законом, захтеване врсте и степена стручне спреме односно образовања, запослени мора да испуњава и посебне услове у зависности од послова на које је распоређен, и то:


1. завршен приправнички стаж или најмање годину дана искуства на истим или сличним пословима;
2. познавање рада на рачунару (основни office пакет);
3. положен возачки испит Б категорије;
4. познавање једног страног језика, најмање основни ниво;
5. спремност за тимски рад.

Посебни услови из става 1. овог члана доказују се одговарајућим исправама.

Члан 10

    Посебни услови утврђени за обаљање послова са повећаним ризиком, доказује се уверењем које издаје здравствена установа која врши претходну проверу здравствене способности лица које ће обављати наведене послове.

Члан 11

    За поједине послове може се предвидети пробни рад. Уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављање једног или више повезаних, односно сродних послова утврђених уговором о раду. Пробни рад траје шест месеци од дана заснивања радног односа.

Члан 12

    У зависности од врсте посла, радни однос може да се заснује за обављање послова ван просторија послодавца и то као рад на даљину и рад од куће.

    Одлуку о томе који ћесе послови обављати ван просторија послодавца доноси управник Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац.

III Прелазне и завршне одредбе

Члан 13

    По ступању на снагу овог правилника управник ће са запосленима закључити уговоре о раду, односно анексе уговора о раду, под условима утврђеним овим правилником, у складу са законом и општим актом Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац.

Члан 14

    За све што није регучисано овим правилником примењује се одговарајуће одредбе закона и општег акта Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац.

Члан 15

    Поступак измена и допуна овог правилника може се покренути одлуком коју доноси управник Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац.

    Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Члан 16

    Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Вељко Дугошевић“ Голубац, број: 179-2 од 06.11.2017. године.

Члан 17

    Правилник ступа на снагу осмог дана од дана давања сагласности председника Општине Голубац и објављивања на огласној табли Послодавца.

У Голупцу, 30.03.2018. године
в.д. управника

Славица Илић

Председник управног одбора

Драган Спасић
Иди на врх